ADMIN


Laurens SK

+ 420 777 786 670
Laurens SK
 • {{ result.name }}
Môj zoznam
 • {{ result.name }}
Môj zoznam

Copyright & disclaimer

Majiteľ, nadobúdateľ a prevádzkovateľ stránok Laurens

 • www.laurens.cz
 • www.laurens.be

 • www.laurens-heizkoerper.de

 • www.laurens.at

 • www.laurens.pl

 • www.laurens.hu

 • www.radiators.cz
 • www.laurensint.com
 • www.laurens-heizkoerper.com

 • www.designradiators.eu

 • www.mujradiator.cz
 • www.meinheizkoerper.eu

Majiteľom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom stránok a ich obsahu s doménovými adresami uvedenými vyššie sú obchodné spoločnosti skupiny Laurens, ktoré sú oprávnené v súlade s právnymi predpismi k ich šíreniu. Spoločnosti patriace do skupiny LAURENS sú:

 • Laurens Czech Republic spol., s r.o.
 • Laurens Germany GmbH
 • Laurens Belgium bvba

Umiestnený obsahu stránok, obmedzenia, užívanie a distribúcia

Obsah stránok LAURENS je prevádzkovaný na serveroch umiestnených v Českej republike a nie je určený na užívanie a/alebo distribúciu akoukoľvek osobou, ktorá má sídlo, bydlisko alebo je rezidentom akéhokoľvek štátu alebo ktorá podlieha akejkoľvek jurisdikcii, kde by takéto používanie bolo v rozpore s právnymi predpismi, prípadne by podliehalo súhlasu príslušného orgánu alebo inej oprávnenej osoby, alebo kde by k tvorbe, prevádzkovanie a/alebo distribúciu obsahu alebo akejkoľvek jeho časti bolo potrebné povolenie, registrácia alebo splnenie akejkoľvek inej podmienky.


Autorské práva a ochrannej známky

Akékoľvek použitie stránok LAURENS alebo ich časti iné ako pre osobnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či vyhotovenia ďalších kópii je možné len s písomným súhlasom prevádzkovateľa a v týchto prípadochvždy musí byť stránky LAURENS uvedené ako zdroj. Bez súhlasu a uvedenie zdroja nie je povolená akákoľvek ďalšia publikácia, pretlačenie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu alebo časti materiálu uverejneného na stránkach LAURENS, a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ a vrátane zahrnutie týchto materiálov alebo ich časti do rámcov či prekopírovanie do vnútropodnikovej či inej privátnej siete a vrátane uchovávania v akýchkoľvek databázach. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru stránok LAURENS. Použitie mimo osobnej potreby je neoprávneným zásahom do práv spoločností skupiny Laurens a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu stránok LAURENS.


Obsah stránok LAURENS

 • Všetok obsah stránok LAURENS má iba informatívny charakter. Obsah stránok LAURENS je tvorený zo zdrojov, ktoré spoločnosti skupiny Laurens považujú za spoľahlivé. Spoločnosti skupiny Laurens nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu.
 • Obsah stránok LAURENS je priebežne rozširovaný, obnovovaný a upravovaný. Informácie a dáta alebo iné oznámenia uverejnená na stránkach LAURENS musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich uverejnenia.
 • Uverejnenie akékoľvek informácie, služby, dát, oznámení alebo reklamy na Stránkach LAURENS nemá povahu ponuky, odporúčania alebo iného stanoviská zo strany spoločnosti LAURENS vo vzťahu k takéto informáciu, službe, údajom, oznámení alebo reklame.
 • Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nemá obsah stránok LAURENS povahu internetového obchodu a slúži len ako pomocný nástroj pre získavanie prehľadu o produktoch skupiny Laurens. V žiadnom prípade stránky LAURENS nepodnecujú návrhy na uzavretie zmlúv alebo k začatia akejkoľvek transakcie.
 • Spoločnosti skupiny Laurens si vyhradzujú právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu stránok LAURENS

Vylúčenie zodpovednosti a záruk

 • Každý užívateľ užíva stránky LAURENS na vlastné riziko.
 • Spoločnosti skupiny LAURENS nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok LAURENS.
 • Spoločnosti skupiny LAURENS ďalej nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním stránok LAURENS a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej a/alebo úplnej nefunkčnosti.
 • Spoločnosti skupiny LAURENS nezaručujú možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok LAURENS a nezodpovedajú za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam a/alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

Odkazy a prepojenie s inými webovými stránkami

 • Spoločnosti skupiny LAURENS nezodpovedajú za obsahy www stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok LAURENS, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.
 • Spoločnosti skupiny LAURENS nezodpovedajú za obsahy www stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na stránky LAURENS, ako ani za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo sprostredkovávajú služby na takýchto www stránkach.
Zavrieť

laurens.at

Kommen Sie zufälligerweise nicht aus Österreich? Wir empfehlen, dass Sie unsere österreichische Webseite auf laurens.at besuchen. Ihre Eingabe wird für spätere Besuche in Cookies notiert. Sie finden dort Kontakt auf unsere österreichische Vertretung und Partner.

ich möchte hier bleiben los geth's auf laurens.at

Tento web využíva cookies. Viac informácií nájdete tu.

Rozumiem. Zavrieť.